Тема 3. Основні етапи конструювання тесту

12345

Психодіагностика

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030102 ПСИХОЛОГІЯ

ІІІ курс

РОЗРОБНИК:

Майстренко Т.М.,старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

Житомир - 2015 рік

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Всього У тому числі Всього У тому числі
Л. П. Лаб. Інд. С.р. Л. П. Лаб. Інд. С.р.
Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ психодіагностики
Змістовий модуль 1.Загальні основи психодіагностики
Тема 1. Становлення психодіагностики як науки
Тема 2. Психодіагностичний процес: теорія і практика
Тема 3. Психометричні основи психодіагностики
Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*
Разом за змістовим модулем 1
Усього годин
Модуль 2. Психодіагностика інтелектуальних здібностей
Змістовий модуль 2.Психодіагностика інтелектуальних здібностей
Тема 4. Загальна характеристика тестів інтелекту
Тема 5. Конструювання тестів інтелекту
Тема 6. Тести інтелекту Д. Векслера.
Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин
Модуль 3. Психодіагностика особистості
Змістовий модуль 3.Психодіагностика особистості
Тема 7. Особистісні опитувальники як метод дослідження
Тема 8. Загальна характеристика проективних методик
Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*
Разом за змістовим модулем 3
Усього годин
Усього

Модуль 1.ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИЛекційний курс

Тема 2. Психодіагностика як наука

Мета:ознайомити студентів з поняттям та предметом психодіагностики, основними етапами проведення психодіагностичного дослідження, характеристикою психодіагностичного методу.

Професійна спрямованість:психодіагностичний метод є одним з основних методів психологічного дослідження.

План:

1. Предмет та структура психодіагностики.

2. Психодіагностичний метод та діагностичні підходи.

3. Характеристика тесту як основного інструменту психодіагностики.

4. Основні етапи психодіагностичного процесу.

Основні поняття адаптація тесту, діагноз психологічний, етичні норми психодіагностики, клінічна психодіагностика, норми тестові, об’єктивні тести, об’єктивний підхід, область застосування тесту, освітня психодіагностика, проективний підхід, професійна психодіагностика, психологічна діагностика, психологічна оцінка, психологічне тестування, психодіагностичне обстеження, психодіагностичні ситуації, психодіагностичний метод, суб’єктивний підхід, тест, тести апаратурні, тести бланкові, тести вербальні, тести групові, тести комп’ютерні, тести комп’ютеризовані, тести практичні, тести результативності, тести швидкості

Література

Основна література

1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Издательство «Питер», 2007. – 688 с.

2. Бурлачук Л. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с. (с. 99-149)

  1. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посіб. / І.М. Галян. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.
  2. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с.
  3. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е видання. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 464 с.

6. Психологическая диагностика /Под ред. Акимовой М.К., Гуревича К.М. – СПб.: Питер, 2005. – 652 с. (с. 42-77)

Додаткова література

1. Анастази А. Психологическое тестирование: Книга 1 /Под ред. К.М. Гуревича, В.И. Лубовского. – М.: Педагогика, 1982.-320 с.

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.- СПб.: Питер, 2001.- 688 с.

  1. Гуревич К.М. Что такое психодиагностика.- М.: Знание, 1985. – 80 с.
  2. Общая психодиагностика /Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с.
  3. Основы психодиагностики /Под ред. Шмелева А.Г.– Москва, Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1996. – 544 с.
  4. Психологическая диагностика: Проблемы и исследования /Под ред. К.М. Гуревича. – М.: Педагогика, 1981. – 232 с.

Тема 3. Основні етапи конструювання тесту

Мета:ознайомити студентів із основними психометричними вимогами до конструювання психодіагностичних методик.

Професійна спрямованість:уміння конструювати тест таперевіряти його якість є фаховим умінням психолога.

План:


3157675318701533.html
3157702784270016.html
    PR.RU™